Privacy

Privacy

قانون حریم شخصی GDPR چیست؟ و شما چه کاری باید انجام دهید؟

قانون حریم شخصی GDPR قانون تازه‌ای است که اتحادیه اروپا آن را به تصویب رسانده است و احتمالاً در صندوق ایمیل‌های خود به این نام برخورد کرده‌اید؛ اما این قانون چیست و تا چه حد بر زندگی ما تاثیرگذار خواهد بود؟