Giant Slides In Technische Universitat in Munich

Giant Slides In Technische Universitat in Munich

عکس/ سرسره‌بازی در دانشگاه تکنولوژی مونیخ!

شاید دیدن لوله‌هایی که تاکنون تنها در پارک‌های آبی دیده‌اید، آن هم در وسط سالن دانشگاه تکنولوژی مونیخ کمی عجیب باشد! اما این لوله‌ها به راستی در این دانشگاه نصب شده و دانشجویان از آن برای پایین آمدن از طبقه بالا به طبقه همکف بهره می‌برند.