Fax2Email

Fax2Email

دریافت فکس در ایمیل با شماره اختصاصی و بدون خط تلفن و دستگاه فکس!

سرویس آنلاین Fax2Email یک شماره تلفن اختصاصی به شما ارائه می‌کند که می‌توانید آن را به عنوان فکس، دراختیار مشتریان و دوستان خود قرار دهد تا دیگران بتوانند از طریق آن شماره،‌ نامه‌های خود را برای شما فکس کنند.
بیشتر بخوانید...