Fantasy

Fantasy

اگر در این بازی بمیرید دیگر “هرگز” قادر به ادامه نخواهید بود!

بعضی از بازی‌ها از ویژگی «مرگ ابدی» برخوردارند. در این بازی‌ها اگر یکی از شخصیت‌های داستان و تحت کنترل شما بمیرد، دیگر قادر نخواهید بود با همان شخصیت بازی را ادامه دهید. بازی Upsilon Circuit (یا مدار اوپسیلون) از ویژگی «مرگ ابدیِ ابدی»…
بیشتر بخوانید...