پروتکل HTTP

پروتکل HTTP

کروم از تابستان آینده تمامی وب‌سایت‌های HTTP را «ناامن» نشانه‌گذاری می‌کند

گوگل تاکید زیادی بر ناامن بودن پروتکل HTTP دارد و در همین راستا از تابستان آینده تمامی وب‌سایت‌هایی که از پروتکل HTTP استفاده می‌کنند توسط گوگل در مرورگر کروم به صورت ناامن نشانه‌گذاری خواهند شد.