هواوی سال آینده یک گوشی قابل انعطاف معرفی خواهد کرد

هواوی سال آینده یک گوشی قابل انعطاف معرفی خواهد کرد