تعطیلی سونی موبایل در خاورمیانه

تعطیلی سونی موبایل در خاورمیانه