پاک کردن فایل برای همیشه

پاک کردن فایل برای همیشه